ประกาศ!! รายชื่อผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการเข้ารับการสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet การเข้ารับการสัมภาษณ์แบบออนไลน์จะใช้โปรแกรม Google Meet […]

 491 total views,  140 views today

การคัดเลือกเชิดชูเกียรติ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2564 ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

 497 total views,  141 views today

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ […]

 1,450 total views,  143 views today

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ฟรี

Posted Posted in ข่าวสาร

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่นมากขึ้น […]

 244 total views

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การระบายอากาศ เพื่อให้ปลอดภัยจาก COVID และ สุขภาพดี” ฟรี

Posted Posted in ข่าวสาร

สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม  กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ภายใต้โครงการสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง […]

 208 total views,  1 views today

ขอเชิญร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564

Posted Posted in ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเรียนเชิญร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 ประจำปี […]

 204 total views,  1 views today

โครงการ “ธรรมสวนะออนไลน์” ครั้งที่ 2

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดกิจกรรมบรรยายออนไลน์ธรรมเทศนา ภายใต้โครงการ “ธรรมสวนะออนไล์”ครั้งที่ […]

 1,231 total views,  141 views today

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการ “ภาษาจีนพื้นฐานในชีวิตประจำวัน”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักเรียนทุกคน เข้าร่วมฟังการบรรยาย 🛠 […]

 1,242 total views,  140 views today

ขยายระยะเวลากำหนดการส่งเอกสารกู้ยืมเพิ่มเติม ระดับปวช.

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายระยะเวลากำหนดการส่งเอกสารกู้ยืมเพิ่มเติม สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ในระบบทะเบียนยังไม่ได้รับการปรับส่วนลดคาเทอม และ นักศึกษาผู้กู้ยืมเกินหลักสูตร  1,242 total […]

 1,242 total views,  140 views today