กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ค่ายปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการและทำการส่งมอบนักศึกษาให้อยู่ภายใต้การดูแลของครูฝึกตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย รู้จักการเสียสละ และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น โดยภายในการเข้าค่ายมีกิจกรรมการฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น กิจกรรมแบ่งกลุ่มละลายพฤติกรรม กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย/การทำงานเป็นทีม กิจกรรมพัฒนากลุ่มสัมพันธ์(กิจกรรมเข้าฐานผจญภัย) กิจกรรมทดสอบกำลังใจและเดินทางไกลในอุทยานหินเขางู กิจกรรมประกอบอาหารในภูมิประเทศ กิจกรรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด กิจกรรมรอบกองไฟ เป็นต้น ณ ค่ายฝึกอบรมกองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 – 21 มิถุนายน 2562

รูปภาพเพิ่มเติม

5,174 total views, 1 views today