งานกองทุนให้กู้ยืม (กยศ.)

นายจักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
E-mail :  -
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4201 และ 4187

ภาระงาน
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ
2. ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3. เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย