งานบริการวิชาการแก่สังคม

ผศ.สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานงานบริการวิชาการแก่สังคม
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4181 และ 4150
นายสมยศ แสงจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4181
ภาระงาน
1. จัดทำแผนงาน งบประมาณ และโครงการบริการวิชาการ โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำหลักสูตร/โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
3. ดำเนินการจัดฝึกอบรม หรือประสานงานการฝึกอบรมกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตาม ประเมินผล โครงการ/กิจกรรม และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1,481 total views, 2 views today