กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียติจาก ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4  (4rd RMUTP Conference on Engineering and Technology 2019)โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงาน ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น และภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “วิศวกรรมและเทคโนโลยีในโลกที่พลิกผันและก้าวกระโดด” โดยมี นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย , ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า-เวลาสถานที่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ , นายฐิติพันธ์ ธัชสิริปุณณวิช รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ รศ.ดร.ชานนท์ วริสาร อาจารย์และนักวิจัยประจำวิทยาลัยนวัตกรรมจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอบทความตามต่างๆ อีกมากมายในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริเวณชั้น 5-6 อาคารกิจการนักศึกษา ซึ่งมี เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้

« 1 of 3 »

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 12,063 total views,  1 views today