งานพัฒนาวินัย

 

 

นายดิษฐชัย ทัศนุรักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาวินัย
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4115

 

 

นายยุทธการ บำรุงกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4115

ภาระงาน
1. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาวินัยนักศึกษา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ประพฤติและปฏิบัติตาตามขนมธรรมเนียบประเพณีและศีลธรรมอันดี
3. ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกระทำความดีของนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่มหาวิทยาลัยหรือคณะ
4. กำหนดมาตรการป้องกันปัญหาการก่อความไม่สงบทั้งภายในและภายนอกคณะ
5. ปฏิบัติงานร่วมกับสารวัตรนักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
6.ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดระเบียบ ข้อบังคับของนักศึกษา
7. เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการเสริมสร้างระเบียบวินัยนักศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ปัจจุบัน
8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย