งานศิลปวัฒนธรรม

 

 

นางสาวอภิชฏา ทองรักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4160, 4161 และ 4218

 

 

นางสาวทิพรดา มุ่งดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4218

ภาระงาน
1. ทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
2. ส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม การศาสนา และสิ่งแวดล้อม
3. รวบรวมบำรุงรักษา เผนแพร่และบริการงานปริทรรศน์และพิพิธภัณฑ์ในคณะ
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย