งานสหกิจศึกษา

 


นายสุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4222 และ 4179
นายณัฐชัย อยู่ยืนนาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4179


ภาระงาน

1,272 total views, 3 views today