งานสหกิจศึกษา

 


นายสุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4222 และ 4179
นายณัฐชัย อยู่ยืนนาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4179


ภาระงาน
1. ประสานงานกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา
2. รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะฯ
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงาน
4. ปฏิบัติงานด้านธุรการของงานสหกิจศึกษา

2,193 total views, 1 views today