กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานเกษียณอายุราชการ มทร.พระนคร ประจำปี 2563

บรรยายกาศงานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบโล่ เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากร ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ วิริยะ และอุทิศเวลาให้แก่งานราชการจนครบวาระเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร

 2,711 total views,  146 views today