กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ซึ่งผลประเมินการตรวจในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะมีดังนี้ ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ประธานตรวจประเมิน ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล และดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ คณะกรรมการตรวจประเมิน ทั้งนี้ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณประธานและกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ตลอดจนผู้กำกับดูแล และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดประเมินคุณภาพในครั้งนี้ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร

ภาพเพิ่มเติม

8,461 total views, 2 views today