งานติดตามและประเมินผล

นางกุสุมา ระงับภัย
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4129
ภาระงาน
1. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี
2. รวบรวมและจัดระบบข้อมูลการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. จัดทำรายงานประจำปี
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1,189 total views, 1 views today