กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจาก บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทั้ง 5 คน ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. นางสาวอภิญญา ยิ้มสบาย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. นางสาวอรณา แผนสมบูรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. นายณัฐภัทร มโนธรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
4. นางสาวธีรนุช อุดอ่อง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
5. นายบุญมา สิงหา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Ryuichi Shibata ประธานบริษัทฯ เป็นประธานในพิธีการมอบทุนการศึกษา ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดีเด่นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้อง Lecture Room 1-2 Training Village (บ้านโพธิ์) บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่วันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

 5,076 total views,  73 views today