ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผ่านระบบออนไลน์ของ มทร. พระนคร   ได้ที่ http:job.rmutp.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 14 สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวส่งฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่  4  สิงหาคม 2562  ทั้งนี้จะมีเอกสารใบยืนยันการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 ฉบับ คือ

1.1 ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th

1.2 ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน  (สำหรับบัณฑิตที่มีงานทำแล้ว)  http://job.rmutp.ac.th/employer

          ทั้งนี้บัณฑิตต้องนำใบยืนยันทั้ง 2  มาแสดงเพื่อรับรายงานตัวบัณฑิต ในวันฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันที่  4 ส.ค.  25๖2 มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4191

 6,717 total views,  2 views today