กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรศฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3/2563

ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดงานประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรศฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการฯ โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยงานประชุมวิชาการนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาศเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานวิจัยของตนเอง เปิดโอกาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อเป็นการเผยแพร่และเป็นการสร้างเวทีและโอกาศในการแสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานวิจัย อีกทั้งเป็นการผลักดันการพัฒนาคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิชาการให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ความสำคัญกับการผลิตงานวิจัย โดยให้นักศึกษาหรืออาจารย์แต่ละท่านได้มีโอกาศผลิตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญถึงคุณภาพคณาจารย์ของสถาบันด้วย โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศยุค new” โดย คุณพรรัตน์ เพชรภักดี และหัวข้อเรื่อง “ความสำคัญของ 5G กับเทคโนโลยี 4.0” โดย ดร.เทอดพงษ์ แดงสี เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

 

รูปภาพทั้งหมด

 9,464 total views,  1 views today