กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้บริหาร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ “ฉลองขวัญน้อมวันทาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพิ่มความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ภายในพิธีประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู ขับเสภาเทิดพระคุณครู การร้องประสานเสียงขับร้องเพลงพระคุณที่สาม การเจิมหนังสือเรียน นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่น และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 15 ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยคุณแม่ขวัญจิตร ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ภาพเพิ่มเติม

5,228 total views, 218 views today