ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2021

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 : นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”
โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
The 10th National and the 3rd International Conference Management Sciences 2021 : Innovation Management for Enhancing the Local Economy
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก
Deadline submission: 4 มกราคม 2564
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://grad.vru.ac.th/pdf…/research/8000-2105-2563.pdf
=========================
กลุ่มสาขาของการประชุมวิชาการ:
1. International papers
2. กลุ่มด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา
3. กลุ่มด้านนิเทศศาสตร์
4. กลุ่มด้านการบัญชี การเงิน
5. กลุ่มด้านเศรษฐศาสตร์
6. กลุ่มด้านการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
7. กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
8. กลุ่มด้านสหวิทยาการ
=========================
ติดต่อสอบถาม:
อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 055-267000 ต่อ 3000
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 063-6142425
หมายเลขโทรสาร 055-267103
E-mail: nims2021@psru.ac.th

 463 total views,  1 views today