กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

รับทุนการศึกษาจาก บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทั้ง 7 คน ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้ นายธีระพล โพธิไชยหล้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, นายคุณานนต์ เทียนศิริฤกษ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, นายจุติณัฎฐ์ คุรอริยะวาณิช สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, นายวิชัย ดำรงค์ศรีกุล สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, นางสาวอภิญญา ยิ้มสบาย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, นางสาวอรณา แผนสมบูรณ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และนายบุญมา สิงหา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดีเด่นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้อง Grand Theatre Training Village บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

8,286 total views, 1 views today