สมัครงานภายนอก

งานประกาศประจำปี 2561

:: ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ::
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2561 จำนวน 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561)
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561)
:: ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ::
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 3 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561)
กรมประมงรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (คนพิการ) (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561)
:: ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ::
กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน (ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561)

893 total views, 4 views today