กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา” ให้กับคณาจารย์แต่ละสาขาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเจ้าหน้าที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง, ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ และอาจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมกับมีการฝึกปฏิบัติ โดยมีท่านวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562

« 1 of 2 »

ภาพเพิ่มเติม

6,182 total views, 1 views today