กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

งานแนะแนวร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกแนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจ เพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการสนทนากันต่อหน้าเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจอย่างละเอียดครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาของคณะ รายละเอียดการเรียนการสอน หลักสูตรต่างๆภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการรับสมัครนักศึกษา อย่างละเอียดถี่ถ้วน ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ในวัน 25 กันยายน 2562

17,971 total views, 1 views today