กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 งานแนะแนว พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจเพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และให้นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจ โดยนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สิ่งอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกและชัดเจนในการนำเสนอข้อมูล ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

ภาพกิจกรรม

 23,255 total views,  15 views today