ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะศึกษาประเด็นความสนใจในด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และแนวโน้ม ปริมาณความต้องการในวิชาชีพวิศวกรอุตสาหการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้เหมาะสมต่อไป จึงได้จัดแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

https://bit.ly/2xS9FQx

6,592 total views, 1 views today