ข่าวสาร

โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร…ฟรี!!

โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร

เริ่มเรียนวันที่ 14 – 22 ธันวาคม 2563 (เรียน 7 วัน วันละ 3 ชั่วโมง)
เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนสถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์

อบรมโดย Mr. James Perry & Mr. Gary Gray

สนใจโปรดติดต่อหน่วยงานของท่านเพื่อกรอกแบบฟอร์มและให้หน่วยงานของท่านส่งกลับมายังสถาบันภาษาภายในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

รับเฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัย
สายวิชาการและสายสนับสนุน
จำนวน 30 ท่าน

สอบถามเพิ่มเติม 0-8665-3777 ต่อ 8321

 228 total views,  1 views today