กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2/2563

งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์” ให้แก่นักศึกษาที่จะออกสหกิจฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 เป็นเวลา 4 เดือน โดยมี เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน และในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ, ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว, ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์,  ผศ.ดร.มนัส บุญเทียรทอง, ดร.สถาพร สุริยันต์, ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์ และผศ.ดร.สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่จะไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้นๆ และเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตัวขณะที่ออกสหกิจศึกษา กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรม

 20,920 total views,  13 views today