ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศรับทุนการศึกษาสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศรับทุนการศึกษาสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563โดยได้รับเกียรติ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานในการนัดหมาย และตัวแทนศิษย์เก่าในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับปริญญาตรี โดยมีรายชื่อนักศึกษาดังต่อไปนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1. นายกิตติชัย รอดอำไพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
2. นายอดิสร ทะกาเนนะ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ระดับปริญญาตรี
1. นายเกรียงไกร โชติพนิชเศรษฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. นางสาวเกวลิน ทองเสาร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. นายอัครพนธ์ กิตติอำนวยสุข สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4.นายอภินันท์ พูนพิพัฒน์มงคล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

<<รูปภาพทั้งหมด>>

 

 7,041 total views,  174 views today