การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

Continue Reading →

243 total views, 10 views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จับมือ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จับมือ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยา รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คุณอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ Continue Reading →

112 total views, 4 views today

โครงการนำเสนอผลงานและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561  ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “โครงการนำเสนอผลงานและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2560 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา Continue Reading →

220 total views, 2 views today

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม พศ 2561 งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้นๆ  Continue Reading →

158 total views, 4 views today

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ปวช.

ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานปิดการจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560  Continue Reading →

222 total views, no views today

กิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล”ขยะสร้างบุญ”

ในวันพุธที่ 28 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล”ขยะสร้างบุญ” ร่วมกับกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ เนื่องในวันมาฆบูชา Continue Reading →

180 total views, 2 views today

Bangkok Gems& Jewelry 2018 (ครั้งที่ 61)

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ได้นำผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดแสดงโชว์ในงาน Bangkok Gems& Jewelry 2018 (ครั้งที่ 61) ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2561 บูทเลขที่ NN 65,67 MM 66,68 CHALLENGER 1 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นงานจัดการแสดงเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก Continue Reading →

192 total views, 2 views today

ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้มีกิจกรรมการฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการจัดการค่าย กิจกรรมการฝึกระเบียบแถว กิจกรรมการทำอาหารชาวค่าย การเข้าฐานผจญภัย กิจกรรมทดสอบกำลังใจ การเดินทางไกลบำเพ็ญประโยชน์ และการแสดงรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือหันคาแคมป์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 Continue Reading →

504 total views, 2 views today

โครงการปลูกปัญญาวิชาชีพ


สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ดำเนินการจัดอมรมสัมมนาให้กับกลุ่มบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดย โดยดำเนินการระหว่างวันที่  17 มกราคม ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 Continue Reading →

288 total views, no views today

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 2 กิ๋นหอม ต๋อมม่วน

งานศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ “กิ๋นหอม ต๋อมม่วน” เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เรียนรู้ศึกษาที่มาและพื้นฐานของศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือล้านนา และเกิดความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย Continue Reading →

372 total views, 2 views today