กิจกรรมเฟรชชี่เดย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

กิจกรรมเฟรชชี่เดย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “Engineering RMUTP Freshy Day 2017” โดยมีนายศิริพล ทองอ่อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ภายในกิจกรรมได้มีการประกวด ดาว-เดือนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับดาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาว บุษกร จริยานันทวีรกุล สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์รางวัลชนะเลิศอันดับ1 นายธีรพงศ์ สุขสวัสดิ์ สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจกำรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

« 1 of 3 »

NHK สัมภาษณ์ มอบทุนการศึกษา

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เข้าสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 เพื่อมอบทุนให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 80 ทุน ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 2 »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา ครั้งที่๑/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา ครั้งที่๑/๒๕๖๐

ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ผศ.วัชรินทร์ แสงมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา ครั้งที่๑/๒๕๖๐  โดยในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เพื่อประชุมหารือแนวทางต่างๆในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน วิศวฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อนของคณะ และรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการเพื่อนำไปปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาในด้านต่างๆ ของคณะต่อไป ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2560 ณ ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ

« 1 of 4 »

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 1 “รักษ์ไทย 365 วัน “

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 1 “รักษ์ไทย 365 วัน “

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัด โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 1 “รักษ์ไทย 365 วัน “โดยมีนายศิริพล ทองอ่อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมีการแสดงของโรงเรียนวัดพรหมสาคร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ในหัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประยุกต์ รักษ์ไทย 365 วัน” ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 7 »

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ นายศิริพล ทองอ่อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ และมีการบรรยายโดย อาจารย์ธนวัฒน์ สกุณาธวงศ์ วิทยากรจากภายนอก ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคในการเรียนให้สำเร็จ” ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 4 »

ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ฯ อบต.บางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ และผลกระทบโลกร้อน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง” จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง เป็นประธานเปิดการอบรมและวิทยากรในการอบรมได้แก่  อาจารย์ประภาพร พลอยยอด รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรฐกิจเชิงนิเวศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดภาวะโลกร้อนอย่างเหมาะสมให้กับผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ อบต.บางน้ำผึ้งที่สนใจ

โครงการพัฒนานักศึกษากลุ่มเก่งพิเศษ ระยะที่ 1

โครงการพัฒนานักศึกษากลุ่มเก่งพิเศษ ระยะที่ 1 (Premium student Developement Project : Phase 1 )

 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 รศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษากลุ่มเก่งพิเศษ ระยะที่ 1(Premium student Developement Project : Phase 1 ) โดยได้รับเกียรติจากคุณมงคล อุดมมิตรรัก และ คุณนภสินธุ์ ปิยะสินธ์ชาติ เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-19 มิถุนายน 2560 และ 21-22 มิถุนายน 2560 ณ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

บรรยากาศการต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บรรยากาศการต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 บรรยากาศภายในงานต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในลักษณะภาพรวมมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

« 1 of 3 »

ประกันคุณภาพการศึกษาระยะที่ 3

งานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) ระยะที่ 3 ให้กับคณาจารย์แต่ละสาขา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง, ดร.ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์, ผศ.ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท และนายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ เป็นวิทยากร พร้อมกับมีการฝึกปฏิบัติตรวจประเมินฯ โดยมีท่านวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 9 มิถุนายน 2560

« 1 of 2 »