กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 18 – 19 มิถุนายน พศ.2561 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วม กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ซึ่งในวันที่ 18 มิถุนายน พศ.2561 มีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก 9 คณะเข้าร่วมอย่างคึกคัก โดยมีพิธีมอบตัวเป็นศิษย์และมอบทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวกิจกรรม เลิกเพื่อรักษ์ และการบรรยายเรื่อง งานบริการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับนักศึกษาอีกด้วย และในวันที่ 19 มิถุนายน พศ.2561 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม  “ต้นกล้าอินทนิล” ภายในงานจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังเทศนาธรรมเรื่องจุดเปลี่ยนของชีวิต โดยทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่บรรยาย และร่วมสานสัมพันธ์พี่น้องด้วยการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ด้วยสันทนาการ เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  Continue Reading →

40 total views, 40 views today

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการตรวจประเมินหลักสูตรครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัยของ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อนของคณะ และรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการเพื่อนำไปปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาในด้านต่างๆ ของคณะต่อไป ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 ณ ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ Continue Reading →

130 total views, 18 views today

กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

ในวันที่ 5  มิถุนายน พ.ศ.2561 นายศิวะนันท์ เดือนศิริรัน์ นายณัฐวุฒิ วิจิตรการักษ์ และ นายอรรณพ ฉายศิริ นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประจำปี 2561 “กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้” Continue Reading →

128 total views, 10 views today

ปัจฉิมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ฝึกงาน (อุตสาหกรรม) ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนแต่ะละสาขาวิชาที่ผ่านการฝึกงานนำเสนอผลงานเพื่อทดสอบความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกงาน ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงานไปใช้ในอนาคต รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นมืออาชีพ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างกลโรงงาน และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 2 มิถุนายน 2561 Continue Reading →

214 total views, 18 views today

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีอาจารย์เจ้าหน้าที่คณะวิศวฯ และผู้กำกับสถานีตำรวจ สน.ประชาชื่น เป็นวิทยากรบรรยายให้เข้ารู้ ความเข้าใจ เรื่องการเรียน และกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
และโครงการนี้เป็นโครงการสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย “เลิกเพื่อรักษ์” โดยการรณรงค์การเลิกใช้โฟมและพลาสติก ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Continue Reading →

240 total views, 20 views today

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงและตัดแต่งต้นไม้ ระยะที่ 4

งานศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงและตัดแต่งต้นไม้ ระยะที่ 4 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี Continue Reading →

196 total views, 6 views today

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะ 2

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคา 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2 ให้กับผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้กระบวนการ และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

222 total views, 8 views today

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการจัดการและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ Continue Reading →

364 total views, 18 views today

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา” ให้กับคณาจารย์แต่ละสาขา และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง และอาจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย Continue Reading →

466 total views, 10 views today

Roadshow เลิกเพื่อรักษ์

 

วันที่ 23 เมษายน 2561 คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ณ ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมสร้างสรรค์แนวคิดกับกิจกรรมถ่ายภาพที่แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
#เลิกเพื่อรักษ์
#rmutp Continue Reading →

332 total views, 12 views today