คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับสมัครนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับสมัครนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หรือหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต […]

756 total views, 2 views today

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

***สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว*** – ใบรายงานตัวผ่านเว็บไซต์พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 2 ชุด […]

616 total views, 1 views today

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ ***สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่สมัคร*** – […]

794 total views, 1 views today

ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี และอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เข้าประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ […]

1,055 total views, 1 views today

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร […]

681 total views, 1 views today

ประกาศรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารและผลสอบ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิชาทหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารและผลสอบ รายชื่อและผลสอบ […]

597 total views, 2 views today

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

  งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสัมนาโครงการ […]

815 total views, 3 views today

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

  งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรม […]

1,514 total views, no views today

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา […]

1,097 total views, no views today

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเปิดรับสมัครประเภทรับตรง และความสามารถพิเศษด้านกีฬา […]

961 total views, no views today