การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมนุม BrainstormRobot ร่วมกับสาขาแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ […]

1,008 total views, no views today

รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ […]

718 total views, no views today

แจ้งนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกองทุนฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา […]

789 total views, no views today

ขอความร่วมมือนักศึกษาปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำเป็นต้องส่งข้อมูลนักศึกษาให้ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรวบรวมทำข้อมูลสถิติต่อไป […]

865 total views, no views today

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน […]

853 total views, no views today

แบบสอบถามการสร้างท่าเรือโดยสาร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะเปิดท่าเรือโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง จึงขอความร่วมมืออาจารย์ บุคลกร เจ้าหน้าที่ […]

844 total views, no views today

กำหนดการสัมภาษณ์และทำสัญญาผู้กู้ยืม (กยศ.) ปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสัมภาษณ์และทำสัญญาผู้กู้ยืม (กยศ.) ปีการศึกษา 2558 ผู้กู้ยืมรายใหม่ สัมภาษณ์ในวันที่ […]

911 total views, no views today

งานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สูวันเกษียณที่ภาคภูมิ”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กําหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” วันศุกร์ที่ ๒๕ […]

25,790 total views, no views today

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา […]

993 total views, no views today