กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศภายใน  และภายนอกมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  […]

920 total views, no views today

กำหนดการตรวจร่างกายและรับชุดนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2558 […]

1,142 total views, no views today

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน “Sustainable Industrial Innovation and […]

904 total views, no views today

ขยายเวลารับสมัครโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และและสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขยายเวลารับสมัครเปฺิดโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปีการศึกษา […]

729 total views, no views today

รับสมัครเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และและสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปฺิดโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม‹่ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี‚การศึกษา […]

737 total views, no views today

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ จํานวน 2 ชุดตามเว็บไซต์ […]

816 total views, no views today

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  รอบ 3 (ปกติ/สมทบ) ประจำปีการศึกษา 2558  […]

937 total views, no views today

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปีกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี ขอความร่วมมือนักศึกษากรอกแบบสำรวจความพึงพอใจดังนี้ แบบสำรวจ “ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย” แบบสำรวจ “ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ” […]

919 total views, no views today