ขอความร่วมมือนักศึกษาราชมงคลพระนคร ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจระบบบริการการศึกษา

Posted Posted in ข่าวสาร

ขอความร่วมมือนักศึกษาราชมงคลพระนคร ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจระบบบริการการศึกษา (เฉพาะคณะที่จัดการเรียนการสอน) ผ่านทาง https://forms.gle/jzx52kDCfgq5RzJQ6 ภายในวันที่ […]

 39 total views,  1 views today

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 […]

 39 total views,  2 views today

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 14/2563

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ […]

 56 total views

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/2563

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/2563 (ตำแหน่ง […]

 80 total views

คณะบริหารธุรกิจรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

Posted Posted in ข่าวสาร

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2563 […]

 104 total views,  3 views today

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

Posted Posted in ข่าวสาร

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น […]

 79 total views,  1 views today

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

Posted Posted in ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดงานกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น […]

 87 total views,  1 views today

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Posted Posted in ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน […]

 61 total views,  1 views today