กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

การทดสอบทางการศึกษาระดับนานาชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับนานาชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสนามสอบได้มีการปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) มีจุดครัดกรองก่อนเข้าสนามสอบ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ให้บริการแก่ผู้เข้าสอบและบุคลากรประจำสนามสอบ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

 111,989 total views,  1 views today