ข่าวสาร

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 มทร.ล้านนา

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "...สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการในระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยในระดับชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 36 total views,  1 views today