ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 7

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 7  “The 4th RMUTP Conference on Engineering and Technology 2021” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมส่งบทความ นำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในผลงานวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในหนังสือรวมเล่มผลงานวิจัย (Proceedings)ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 18,921 total views,  409 views today