ข่าวสาร

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความฉบับเต็ม (Full paper) เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8  “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ มทร.รัตนโกสินทร์

ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 เมษายน 2567
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
✍️การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8 https://rmutrcon.rmutr.ac.th/2024/th/

Loading