ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

หนังสือ มทร.พระนคร ที่ อว 0652.19/821 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เมษายน 2567  ดาวน์โหลด)

ปฏิทินการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลด


ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

Loading