ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาอธิการบดี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาอธิการบดี

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

กำหนดเวลาดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแบบแสดงความคิดเห็นการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบสารสนเทศ (เข้าระบบด้วยอีเมลมหาวิทยาลัยฯ)ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (แบบ คสอ.001)

ใบเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเพื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โดยสำนักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ) (แบบ คสอ.002)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครหรือผู้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (แบบคสอ.003)ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 3,634 total views,  2 views today