ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการตรวจร่างกายและรับชุดนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการในการตรวจร่างกายและรับชุดนักศึกษา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้นักศึกษาเดินทางมาตรวจร่างกาย ณ ลานอิฐแดง D-HALL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
เวลา 13.00 – 16.30 น. ให้นักศึกษาเดินทางมารับชุดนักศึกษา ณ อาคารกิจการนักศึกษา (ตึกโรงอาหาร) ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์พระนครเหนือ)

Loading