ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศภายใน  และภายนอกมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยกำหนดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศภายในคณะฯ วันศุกร์ที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ และปฐมนิเทศในภาพรวมทุกคณะวันพุธที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ณ หอประชุมใหญ่  คณะบริหารธุรกิจ (นางเลิ้ง)และการปฐมนิเทศภายนอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์  จึงมีความประสงค์จะขออนุญาตพานักศึกษาซึ่งอยู่ในความดูแลของท่าน  เดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว   ณ  ค่ายฝึกอบรม  กองพลทหารช่าง   ค่ายบุรฉัตร    อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ตามวันและเวลาที่กำหนด  จำนวน  ๒  รุ่น  ได้แก่

รุ่นที่  ๑  วันจันทร์ที่  ๓  สิงหาคม – วันพุธที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘

รุ่นที่  ๒  วันพุธที่  ๕ สิงหาคม  – วันศุกร์ที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งภายในและภายนอก  เป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษา ทุกคนต้องเข้าร่วม

งานแนะแนว  โทร o๒-๘๓๖-๓๐๐๐  ต่อ ๔๑๙๑

กำหนดการปฐมนิเทศ

Loading