กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

อาจารย์สุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผศ.ดร.อภิชฏา ทองรักษ์ หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนของบุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง และเป็นกิจกรรมที่บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นประจำในทุกปี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ วัดปากน้ำนนทบุรี เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา

 87,616 total views,  158 views today