กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะวิศวฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเรียน และกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา และภายในงานได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ปกครองพบปะ พูดคุย สอบถามอาจารย์เพื่อหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ หลังจากนั้นทางคณะได้พานักเรียนเข้าเยี่ยมชมภายในสาขโดยยึดมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

รูปภาพทั้งหมด

 8,826 total views,  236 views today