กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

อาจารย์สุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ภายใต้ชื่อโครงการ “วิศวกรรมศาสตร์ร่วมสืบสานพระพุทธศาสสนา ถวายเทียนพรรษา” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป ณ วัดปากน้ำ จังหวัดนนทบุรี วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

รูปภาพทั้งหมด

 54,509 total views,  2 views today