กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรม “ธรรมะในชีวิตประจำวัน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ธรรมะในชีวิตประจำวัน” ให้แก่นักศึกษา ปวช. เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยว พัฒนาจิตใจ และเป็นการปลูกฝังธรรมะให้กับนักศึกษาเพื่อช่วยกล่อมเกลาจิตใจ เพื่อเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต โดยมีพระอาจารย์ สมพงษ์ รตนวังโส และพระอาจารย์วรวัฒน์ วรวัฑฒโน จากวัดสร้อยทอง มาบรรยาธรรม ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 4 กันยายยน 2558

« of 3 »

Loading