ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่านกรอกข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต และ เเบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปี 2558 ภายในวันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2560 ได้ที่ http://job.rmutp.ac.th หรือ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer

 2,178 total views,  1 views today