ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือนักศึกษา ประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565

ขอความร่วมมือนักศึกษา #ระดับปริญญาตรี ประเมินการเรียนการสอนที่ระบบบริการการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
ภายในวันนี้เป็นวันสุดท้าย
**หมายเหตุ**นักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินการเรียนการสอนภายในเวลาที่กำหนด เกรดรายวิชาจะถูก !! LOCK !! ไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนในภาคเรียนนี้ได้

Loading