ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนเข้าประเมินตนเอง และนักศึกษาเข้าประเมิน การเรียนการสอน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนเข้าประเมินตนเอง และนักศึกษาเข้าประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ได้ที่
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp

 10,426 total views,  2 views today