ข่าวสาร

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology Academic Journal: DTAJ) จัดทำโดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย/วิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี
ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/dtaj

Loading