ข่าวสาร

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการประจำปีฯ ครั้งที่ 8
ภายใต้แนวคิด “การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความเป็นนกลางทางคาร์บอน (Actions toward a carbon neutral society)”
ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ซึ่งได้จัดประกวดผลงานทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่
– การประกวดโครงงานด้านความยั่งยืนของนักเรียน
– การประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา
– การนําเสนอบทความด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร
– การจัดการแสดงผลงานด้านความยั่งยืนในรูปแบบโปสเตอร์ของคณาจารย์และบุคลากร

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1rKetfs11xmd2WjcI–WPv-CuXNhKZTKR

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผศ. ดร.กฤตภาส มงคลธํารงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อีเมล sunthailand@op.kmutnb.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 092-938-9235

Loading