ข่าวสาร

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดทำวารสารวิชาการ ภายใต้ชื่อ “วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม” มีการตีพิมพ์ของวารสารเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นระบบมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยกลุ่มที่ 2 ซึ่งจะเปิดรับบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) โดยมีขอบเขตการรับบทความคลอบคลุมถึงการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ในสาขาวิชาทางด้านการศึกษา ภาษาศาสตร์ การจัดการชุมชน ออกแบบ ทัศนศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ คหกรรม เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ

ผู้ที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม สามารถส่งบทความและศึกษารายละเอียดการตีพิมพ์ได้ตาม https://so02.tci-thaijo.org/index.php/DRURDI ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร 02-8900001, 02-8901801 ต่อ 2082
โทรสาร 02-8902303

Loading