ข่าวสาร

ขอเชิญชวน สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล โดยมติที่ประชุมฯ กำหนดให้พิจารณาคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง ขจัดความยากจน สู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ บนพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น” จำนวน 16 สาขา 74 รางวัล

จึงขอเชิญชวนผู้บริหารสตรีที่มาจากการเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ร่วมสมัคร และเสนอรายชื่อสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดพิ่มเติม

Loading