ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศฝึกงาน

ขอเชิญน้องๆ #ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3
เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น.

ได้ที่กลุ่ม Facebook : ปัจฉิมนิเทศฝึกงาน ปวช.ออนไลน์ มทร.พระนคร

📍📍 https://www.facebook.com/groups/3047502078908720/

เมื่อเข้ากลุ่มแล้ว ให้น้องๆรายงานตัวตามสาขา พิมพ์ชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา

 3,982 total views,  1 views today