ข่าวสาร

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ร่วมกันจัดอบรม “หลักสูตรเฉพาะทางด้านนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
ระหว่างวันที่ 6 – 23 กันยายน 2564

โดยมีหลักสูตรประกอบด้วย 5 หลักสูตรย่อย ดังนี้
1. หลักสูตรนโยบายและกลไกการเงินสำหรับการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Financing)
2. หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology & Innovation Management)
3. หลักสูตรนโยบายการพัฒนากำลังคนและการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
(Manpower & Education Policy for National Development)
4. หลักสูตรนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเชิงพื้นที่
และชุมชน (Community/Area-based Science Research & Innovation Policy )
5. หลักสูตรการฑูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy)

ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรละ 15 ท่าน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ทางลิงก์ https://bit.ly/SP_cupt หรือกรุณาติดต่อ นางสาวรินรพี งามแสง หมายเลขโทรศัพท์ 02 109 5432 ต่อ 569 หรืออีเมล rinrapee@nxpo.or.th

 497 total views,  1 views today